SONBAHAR.png (154 KB)
Kvkk

‘’KAPAK OLSUN’’ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Birlik Aksesuar San. Ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ‘’Şirket‘’ diye adlandırılacaktır.) tarafından Web Sitesi için hazırlanmıştır.

Elde Edilen Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz; 

 • ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
 • müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • talep ve şikâyetlerinizin karşılanması,
 • Şirketimiz, tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz; ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için şirketimize hizmet veren üçüncü kişilerin, (söz konusu, bilgileri ilgili mevzuatlara uygun olarak kullanmalarını şart koşarak) üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarına, tedarikçilere, hissedarlara bunlar haricinde kanunen yetkili kamu kurumlarına (Adli ve İdari merciiler) ve özel hukuk kişilerine (bankalar, denetçiler vb.) Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi, fiziki ortamda şirket merkezimiz vasıtasıyla, elektronik ortamda üyelik başvuru formu doldurulması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Açık rıza vermeniz halinde ise ürün ve hizmetlerimizin beğeni ve kullanım alışkanlıklarınıza göre ferdi olarak size sunulması hukuki sebebine dayanarak ilgili Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu dikkatinize sunarız:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımı için başvurularınızda, kimlik bilgilerinizi, adresinizi, bildirime esas e-posta adresinizi, ve telefon numaranızı ihtiva ederek, elektronik ortamda başvuruda bulunmak için ‘’destek@kapakolsun.com.tr‘’ mail adresine veya fiziki olarak başvuruda bulunmak için yukarıdakilere ek olarak imzalı olmak kaydıyla                     ‘’ Alsancak Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi No:20 C Konak, İzmir, Türkiye ‘’ adresimize iletebilirsiniz. Başvurunuzun mahiyetine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Veri sorumlusu sıfatıyla

Birlik Aksesuar San. Ve Tic. Ltd. Şti.

 

Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız Tıklayınız
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.